D320-50 Nasosu

Mərkəzdənqaçan, üfüqi, ikitərəfli girişli. Д 320-50 markalı nasoslar yüksək КПД malidir və yaxşı sorulmanı təmin edir.  Əsas təyinatı: su və suyun kimyəvi tərkibinə bənzər digər mayelərin çəkilib vurulması üçün:
Д 320-50 nasos növü – mərkəzdənqaçan ikitərəfli girişi olan, ikitərəfli girişli işlək çarxa doğru ikitərəfli yarı-spiralşəkilli mayeyə daxil edilən və spiralşəkilli borusu olan nasosdur.  
Nasos aqreqatı nasos və ümumi qaynaq əsası çərçivəsində quraşdırılmış və muftanın (halqanın) köməyi ilə öz arasında birləşdirilən mühərrikdən ibarətdir.
Nasosun iş prinsipi ötürücünün mexaniki enerjisini, işçi çarxın, irəli və geri hərəkətin pər sisteminin hidrodinamik təsiri ilə maye axının hidravlik enerjisinə çevirməkdən ibarətdir.
Д nasosunun gövdəsi üfüqi müstəvidə yarıqlara malik valın oxundan keçən çuqun və ya polad tökməni təmsil edir.
Nasosun sorucu və basma qol boruları gövdənin aşağı yarısında yerləşdirilib  və müxtəlif istiqamətlərə yönəldilib ki, bunun sayəsində boru kəmərini ayırmadan və elektrik mühərrikini çıxarmadan nasosun sökülməsi və təmiri mümkün olur.  
Ikitərəfli girişi olan işlək çarx ox qüvvələrini tarazlaşdırmaq üçün istifadə edilir. Qalan oxa düşən gücü radial (radius istiqamətində olan) radial-stop diyircəkli podşipnik kimi qəbul edilir.
Ötürücü tərəfindən baxıldıqda rotorun sola fırlanmasına istiqamətilənir (saat əqrəbinin əksinə). Sifarişçinin tələbinə müvafiq olaraq rotorun sağa fırlanmasının istiqamətləndirilməsi mümkündür (saat əqrəbi istiqamətində).  
Sızıntıların qarşısının alınması üçün nasosun gövdəsində val boyu bir qat kipləşdirilir.
Işçı çarx- ikitərəfli giriş ilə əsas etibari ilə ox gücünü tarazlamağa imkan yaradır.  Qalan oxa düşən güc radial və ya radial-stop diyircəkli podşipnik kimi qəbul edilir.
Ötürücü tərəfindən baxıldıqda rotorun sola fırlanmasına istiqamətləndirilir.

Sualınız var?

Sizin suallarınıza dolğun cavab verəcəyik